บ้าน…จิตวิญญาณแห่งชีวิต

คนส่วนใหญ่มักมองข้ามความสำคัญของบ้านหรืออาคารที่ใช้พักอาศัย ที่นอกจากจะต้องมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สะดวกสบาย ถูกหลักสุขอนามัยแล้ว การกำหนดประโยชน์ใช้สอยที่จำเป็นและเพียงพอ ให้ตรงตามความต้องการและวิถีการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งแรก ๆ ที่ควรพิจารณาก่อนจะหาหรือปลูกสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง โดยทั่วไปมักคิดว่าอยู่อย่างไรก็ได้ให้สุขกายก็เพียงพอ และมุ่งเน้นการทำมาหาเลี้ยงชีพหรือมุ่งพัฒนาการลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกว่า ดังที่มีคนกล่าวไว้ว่าการลงทุนในบ้านพักอาศัยเป็นการลงทุนสูญเปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนแต่อย่างไร แต่ถูกเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น เพราะชีวิตนั้นไม่เพียงแค่ดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยเท่านั้น ความจริงหารู้ไม่ว่าสภาพและคุณภาพของบ้านพักอาศัยที่ดีที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการกำหนดพฤติกรรมการพัฒนาทางอารมณ์ และจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะความพร้อมในการพัฒนาทางความคิดสำหรับการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเยาว์ คนส่วนใหญ่มักจะละเลย และคิดเอาไว้ว่าให้พร้อมก่อนค่อยดำเนินการสร้างบ้านที่ดีเพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ

จากผลการสำรวจผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจรุ่นใหม่  ส่วนใหญ่ล้วนมีอิทธิพลมาจากความพร้อมของสภาพแวดล้อมทางครอบครัว โดยเฉพาะการตอบสนองการใช้สอยที่ครบถ้วนของบ้านที่ใช้พักอาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่จะเอื้ออำนวยต่อโอกาสการพัฒนาความคิด บุคลิกภาพ และอารมณ์ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิต ความพร้อมของบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของลูกหลานที่เปิดโอกาสให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สถานที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกต่อการใช้สอยเท่านั้นจะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญที่จะให้ลูกหลานเปิดรับและสั่งสมภูมิความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ห้องครอบครัวที่อบอุ่นโปร่งโล่งสบายสามารถดึงดูดสมาชิกทุกคนให้มามีกิจกรรมร่วมกัน แทนที่จะไปพึ่งพาสังคมที่เร่งรีบฉาบฉวยภายนอกบ้าน  ห้องอ่านหนังสือที่เงียบสงบแสงสว่างจากแสงธรรมชาติที่เพียงพอต่อการอ่านหนังสือและมุมมองที่สามารถทอดสายตาไปสู่ธรรมชาติด้านนอกเพื่อผ่อนคลายสายตาชั่วขณะ ก่อเกิดสมาธิในการรับรู้พร้อมสร้างจินตนาการหลังการอ่านหนังสือเล่มโปรด บรรยากาศที่ร่มรื่นบริเวณเฉลียงหลังบ้าน จะก่อเกิดสังคมที่อบอุ่นภายในครอบครัว ยังปฏิเสธได้อีกหรือว่าการลงทุนใน “บ้าน” จะไม่เป็นสิ่งต้น ๆ ที่ควรคำนึงถึงและรีบดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกรุ่นหลัง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในสังคมที่แข่งขันกันรุนแรงทั้งในขณะนี้และอนาคต