พัฒนาการ 38

ประเภทงานตรวจงานระหว่างก่อสร้าง

1. งานตรวจสอบล้มดิ่งเสาชั้น 1

2. งานตรวจสอบการเข้าแบบเสาชั้น 1

3. งานตรวจสอบตำแหน่งการเข้าแบบเสาชั้น 1 ก่อนเทคอนกรีต

4. ตรวจสอบงานระบบท่อและสุขภิบาล