ศรีนคริทร์ 46

ประเภทงานตรวจส่งมอบบ้าน

1. งานตรวจสอบระยะฝังบล็อคไฟฟ้า ตามแบบก่อสร้าง

2. งานตรวจสอบการล้มดิ่งของผนังก่อ

3. งานตรวจสอบตำแหน่งการเดินท่อน้ำดี น้ำเสีย

4. งานตรวจสอบความเรียบร้อยของกระเบื้องหลังคา